About BAF

The Lao PDR Business Assistance Facility (BAF) is a subcomponent of the diversification and competitiveness component of the Second Trade Development Facility Project [TDF-2].  The TDF-2 is a multi-donor trust fund co-financed by Australia, European Union, Germany, Ireland, USA, and the World Bank. It is designed to support the implementation of Government’s trade and integration priorities outlined in the 2012 Diagnostic Trade Integration Study (DTIS) Action Matrix/Roadmap, which is executed by the Ministry of Industry and Commerce. .

ຈຸດປະສົງຕົ້ນຕໍແມ່ນເພື່ອສົ່ງເສີມບັນດາທຸລະກິດພາກເອກກະຊົນໃນການສ້າງຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ ແລະ ປະສົບການ ໃນການແຂ່ງຂັນຕະຫຼາດສາກົນ. ນັກທຸລະກິດລາວບໍ່ພຽງແຕ່ສາມາດສົ່ງສິນຄ້າໄດ້ຫຼາຍເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງສາມາດຂາຍໃນຕະຫຼາດພາຍໃນ ແລະ ແຂ່ງຂັນກັບສິນຄ້ານຳເຂົ້າໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນ ຕໍ່ຕ້ານກັບຜົນກະທົບ ເມື່ອ ສປປ ລາວ ເປີດຕະຫຼາດເຊື່ອມໂຍງກັບປະຊາຄົມເສດຖະກິດອາຊຽນ.  ກິດຈະກໍາສໍາຄັນຂອງ ທສທ ລວມມີ (1) ໃຫ້ບໍລິການຄຳແນະນຳ, ຄຳປຶກສາໃນການສ້າງແຜນດຳເນີນທຸລະກິດໃຫ້ເຕີບໂຕ, (2) ແລະ ສະໜອງທຶນສົມທົບ ໃຫ້ບັນດາທຸລະກິດພາກເອກະຊົນເພື່ອສາມາດດຳເນີນກິດຈະກຳຕ່າງໆເພື່ອໃຫ້ ທຸລະກິດ ເຕີບໃຫ່ຍຂະຫຍາຍຕົວ ດ້ວຍວິທີການພັດທະນາ ແບບແຜນການຂະຫຍາຍທຸລະກິດ.

One subsidiary objective of the BAF is to build capacity in business membership organizations [BMO’s], to provide better services to members, and to better represent their interests and concerns to government. A further subsidiary objective of the BAF is support the broad shift in government strategy towards the private sector, away from detailed transactional control and towards facilitation and support.

  

BAF Services and Support

Business Assistance Facility is dedicated to working with Lao private companies. BAF support includes direct consulting service that provides capacity-building assistance to the individual firm. The aim is to provide support, guidance and advice, so as to assist the firm to achieve a significant improvement in sales growth.

BAF Matching Grant

ໂຄງການທຶນສົມທົບ ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນມາເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ຜະລິດ ແລະ ຜູ້ປະກອບການພາກເອກະຊົນ ສາມາດເຂົ້າເຖິງແຫຼ່ງທຶນ ເພື່ອນຳໃຊ້ຜູ້ສະໜອງການບໍລິການໃນການພັດທະນາທຸລະກິດ  ໃຫ້ເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວ ຕາມແຜນຂະຫຍາຍທຸລະກິດທີ່ໄດ້ຕົກລົງຮ່ວມກັບ ໜ່ວຍງານ ທສທ.ໂຄງການ ທສທ ຈະສະໜັບສະໜູນນະໂຍບາຍທາງດ້ານການເງິນ ສຳລັບໂຄງການ/ກິດຈະກໍາ ພາຍໃຕ້ແຜນກິດຈະກໍາພັດທະນາທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດ. ທຶນສົມທົບຊ່ວຍເຫຼືອ 50% ຂອງມູນຄ່າກິດຈະກຳໂດຍ ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ທີ່ໄດ້ຮັບທຶນສົມທົບນີ້ ຈະຕ້ອງຈ່າຍມູນຄ່າທັງໝົດ ຂອງກິດຈະກຳກ່ອນ. ຫຼັງຈາກ ສຳເລັດກິດຈະກຳ, ໜ່ວຍງານ ທສທ ຈະກວດກາ ລາຍຈ່າຍທັງໝົດ ແລະ ຜົນສຳເລັດ ຂອງກິດຈະກຳ ແລະ ຈະຈ່າຍຄືນໃຫ້ 50% ຂອງມູນຄ່າທັງໝົດ ຕາມລາຍລະອຽດຂອງກິດຈະກຳທີ່ໄດ້ປະຕິບັດຕົວຈິງ. ເອກະສານປະກອບການສະເໜີຂໍຈ່າຍເງິນຄືນ ທີ່ສົ່ງໃຫ້ ທສທ ຕ້ອງແມ່ນຕ້ອງມີບິນຮັບເງິນອາກອນຕົ້ນສະບັບ.ສຳລັບບັນດາສະມາຄົມນັກທຸລະກິດ (BMOs) ທີ່ໄດ້ຮັບຮອງ, ທຶນ ທສທ ອາດຈະສູງເຖິງ 75% ຂອງມູນຄ່າທັງໝົດ ທີ່ໄດ້ຕົກລົງກັນ ໂດຍອິງໃສ່ ຄ່າທຳນຽມ ປະຈຳປີຂອງສະມາຊິກໃນສົກປີທີ່ຜ່ານມາ.

There are some explicit areas of exclusion where firms operating in the following sectors will not be eligible for BAF assistance:

  • Weapons and armaments;
  • Alcohol and tobacco;
  • Financial and telecommunication sectors and,
  • Mining and electric power generation and distribution

Find more information about how to apply:

Application guideline

Eligible activities

Ineligible activities